Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

Unga som varken arbetar eller studerar -

förekomst, orsaker och åtgärder

 

Fredagen den 22 mars 2019

Z-salen, ABD-huset, Stockholm

 

Personer som tidigt i livet börjat använda droger och alkohol hamnar ofta i kriminalitet och antisocialitet och riskerar att bli kvar i detta resten av livet. Strategier, metoder och program som tidigt kan sättas in i den unges liv och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt avgörande.

En nyligen avlämnad statlig utredning har beräknat att i runda tal 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som studier och arbete ger.

Man har också beräknat att ca 30 000 ungdomar är s.k. hemmasittare d.v.s. ungdomar som istället för att delta i skolundervisningen befinner sig i hemmet. En icke obetydlig del av dessa är personer som på olika sätt varit föremål för samhällets insatser på institution, fosterhem eller inom kriminalvård.

 

Mot denna bakgrund anordnar RFMA en konferens med syftet att ge en förklaring till det utanförskap som är en verklighet för många och dessutom ge en bild av hur den psykosociala verkligheten kan te sig för dem. Vi vill vidare beskriva hur välfungerande samhällsinsatser kan lösa ett flertal problem och vilken betydelse föräldrar, kamrater, lärare etc. har. Konferensens målgrupp är därför i första hand personal som möter ungdomar och unga vuxna i sitt vardagliga arbete som lärare eller behandlingspersonal och som har behov av att utveckla sitt arbete med metoder och program som är särskilt tillämpliga och verkningsfulla när det gäller att stödja och utveckla målgruppen.

 

Anmälan till konferensen senast den 17 mars 2019 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Kostnad 950 kr per person..

Konferensen genomförs i samverkan med Stiftelsen RFMA

Inbjudan och program

_______________________

 

    

Fler konferenser år 2019 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda

      Äldre


Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk